29th & 30th October, 2015 at Hong Kong Baptist University

Literature and Locale - A Five Cornered Conversation, and an International Symposium on the Literary Works of Jia Pingwa

29/10/2015 (Thurs)

9am-6pm


Speakers, panel chairmen, respondents: (in alphabetical order)

Manuel Pavón Belizón

Chen Zhongyi

Howard Choy

Li Sen

Lin Jianfa

Liu Jianmei

Kwai-cheung Lo

Christopher Mattison

Robert Neather

Eugene Eoyang

Janice Pan

Carlos Pojas

Shiohata Shin'ichiro

Jiwei Xiao

Wai-ping Yau

Jessica Yeung

Zhang Xuexin

A Five Cornered Conversation

30/10/2015 (Fri)

2-5:30pm

Participating writers: (in order of speech)

Jia Pingwa (Shaanzxi)

Memtimin Hoshur (Xinjiang)

Su Tong (Jiangsu)

Pema Tseden (Qinghai Amdo Tibetan region)

Chan Koonchung (Hong Kong)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Department of Chinese Language and Literature, HKBU

Department of Humanities and Creative Writing, HKBU

Centre for Translation, HKBU

Institute of Foreign Literature, Chinese Academy of Social Sciences

Soochow Academic Journal